XI kongres o korovima i savetovanje o herbicidima i regulatorima rasta

Poštovane koleginice i kolege,

Herbološko društvo Srbije je u nastojanju da prati razvoj herbologije kao veoma dinamične discipline, očuvalo je dugu tradiciju organizovanja kongresa o korovima. U ime organizacionog i naučno-stručnog odbora, kao i Herbološkog društva Srbije, pozivamo Vas da uzmete učešće u radu XI kongresa o korovima i savetovanja o herbicidima i regulatorima rasta, koji će se održati 20-23. septembra 2021. godine u predivnom ambijentu jezera Palić. Zajedničko za kongrese o korovima je nastojanje članova Herbološkog društva Srbije i ostalih domaćih i inostranih učesnika da profesionalno predstave najnovije naučne rezultate i razmene iskustva iz oblasti proučavanja i suzbijanja korova, kao i stručne radove o herbicidima i regulatorima rasta. I ovaj put očekujemo aktuelna predavanja po pozivu, usmene i poster prezentacije eminentnih inostranih i domaćih predavača u okviru tematskih sekcija koncipiranih da na najbolji način okupe i podstaknu na aktivnije učešće sve učesnike skupa. Takođe, u program će biti uključena atraktivna ekskurzija u cilju upoznavanja turističkog potencijala Palića i okoline, kulturne baštine, kvalitetnih vina i dr.

Pozivamo Vas da svojim učešćem doprinesete uspešnijem radu kongresa.

Organizator

III obaveštenje sa preliminarnim programom

Zbornik rezimea – XI Kongres o korovima i savetovanje o herbicidima i regulatorima rasta

Programski odbor

Naučno-stručni odbor:

 1. Ljiljana Radivojević, predsednik
 2. akademik prof. dr Vaskrsija Janjić
 3. Sava Vrbničanin
 4. Stevan Knežević
 5. Milena Simić
 6. Zlatan Kovačević
 7. Siniša Mitrić
 8. Dragana Božić
 9. Ljiljana Nikolić
 10. Nenad Stavretović
 11. Bojan Konstantinović
 12. Maja Meseldžija
 13. Katarina Jovanović-Radovanov
 14. Maja Sudimac
 15. Jelena Perenčević
 16. Vladimir Ljubičić
 17. Danijela Pavlović
 18. Goran Malidža

 

 Organizacioni odbor:

 1. Miloš Rajković, predsednik
 2. Ana Anđelković
 3. Mira Babić
 4. Milan Brankov
 5. Jelena Gajić Umiljendić
 6. Aleksandar Jotov
 7. Dragan Lazarević
 8. Marina Lazarević
 9. Andrija Lilić
 10. Dragana Marisavljević
 11. Luka Matić
 12. Eleonora Onć-Jovanović
 13. Srđana Petrović
 14. Milena Popov
 15. Dejan Reljin
 16. Nataša Samardžić
 17. Marija Sarić-Krsmanović
 18. Verica Vasić
 19. Vladimir Vasojević
 20. Filip Vranješ
Važni rokovi
 • Dostava rezimea: do 31.05.2021. 
 • Izmene rezimea i dostavljanje konačnog teksta rezimea: 31.07.2021.
 • Rok za prijavljivanje sponzora: 31.07.2021.
 • Slanje drugog obaveštenja sa programom skupa: 15.08.2021.
 • Dostava celih radova: 30.09.2021.
 • Postere i prezentacije dostaviti najkasnije do 17.09.2021. na e-mail adresu kongresokorovima2020@gmail.com
Kotizacija

Molim Vas da popunite kratku ANKETU o prisustvu na pratećim događajima https://forms.gle/rEBXGC1pzqniMxLx8

• Regularna kotizacija: 13.000 RSD
• Kotizacija za studente i penzionere: 8.000 RSD

Za prijavu i generisanje računa, kliknite ispod.

Registracija

Kotizacija obuhvata:

 • članarinu za 2021. godinu
 • reklamni materijal
 • posluženje u sedam kafe pauza
 • tri ručka
 • koktel dobrodošlice
 • svečanu večeru
 • ekskurziju
Vreme i mesto održavanja skupa

Početak: ponedeljak, 20.09.2021.

Završetak: četvrtak, 23.09.2021.

Mesto: Palić, Eko centar http://palickongresi.rs/venue/eko-centar    Google Maps

Rezervacija smeštaja
Planirane teme i tematske celine

• Biologija i ekologija korova
• Invazivni korovski
• Herbicidi i regulatori rasta biljaka
• Integralno suzbijanje korova
• Savetovanje o herbicidima i regulatorima rasta

Uputstvo za pripremu i dostavu rezimea

Rezime pripremiti u programu MS Word, na jednoj strani A4 formata, marginama 2,5 cm, fontom Times New Roman 12, maksimalno 500 reči i 5 ključnih reči. Rezime treba da sadrži naslov rada (velikim slovima), prezime i ime autora, naziv i adresu institucije, E-mail adresu prvog ili jednog od autora, tekst koji ima uvod, materijal i metode, rezultate i zaključak. Rezime je potrebno dostaviti u elektronskoj formi na adresu organizatora skupa kongresokorovima2020@gmail.com do 31.05.2021.

Rezimei će biti recenzirani, a recenzenti mogu zahtevati od autora da izvrše određene izmene rezimea. Autori su obavezni da eventualne izmene rezimea obave najkasnije do 30.06.2021.

U program kongresa biće uvršćeni samo radovi koji su prošli proceduru prijave, recenziranja i štampanja rezimea. Tekst celih radova je potrebno pripremiti prema uputstvu za publikovanje u časopisu Acta herbologica i dostaviti na adresu organizatora skupa do 30.09.2021.

Kontakti

dr Miloš Rajković
Mob.: 064 870 6116
E-mail: milos.rajkovic@nsseme.com

dr Ljiljana Radivojević
Mob.: 064 172 5778
E-mail: ljiljana.radivojevic@gmail.com

PONEDELJAK 20.09.2021.

08:00-10:00       Akreditacija učesnika

10:00-10:30       Otvaranje Kongresa i pozdravna reč

Predsedavajući: Ljiljana Radivojević, Miloš Rajković, Goran Malidža

10:30-11:00       Siniša Mitrić: Život i delo akademika Vaskrsije Janjića

11:00-11:30 Kafe pauza (Herbološko društvo Srbije)

11:30-13:00       PLENARNI REFERATI

Predsedavajući:

11:30-11:50       Ljiljana Radivojević, Katarina Jovanović-Radovanov: Herbicidi: status i perspektive

11:50-12:10       Heinz Müller-Schärer: Perspectives on the future of weed science: a European challenge

12:10-12:30       Mostafa Oveisi: Challenges for weed management with changing climates: what models tell us?

13:00-15:00       Pauza za ručak

Sekcija: Biologija i ekologija korova

Predsedavajući:

15:00-17:25      Usmeni referati

15:00-15:20       Sava Vrbničanin, Urban Šilc: Promene korovske flore i vegetacije useva strnih žita

15:20-15:30      Ljiljana Nikolić, Branka Ljevnaić-Mašić, Dejana Džigurski, Srđan Šeremešić: Floristička analiza i indeksi diverziteta korova pšenice u uslovima dugotrajnih plodoreda

15:30-15:40       Lyuben Zagorchev, Anita Tosheva, Denitsa Teofanova: Response of field dodder (Cuscuta campestris Yunck.) to salinity in dependence of the host plants

15:40-15:50       Branka Ljevnaić-Mašić, Ljiljana Nikolić, Dejana Džigurski: Biološke karakteristike korovske flore u organskim usevima lekovitih i aromatičnih biljaka

15:50-16:00       Snežana Jarić, Zorana Mataruga, Marina Mačukanović-Jocić, Dimitrije Sekulić, Olga Kostić, Miroslava Mitrović, Pavle Pavlović: Tradicionalna upotreba korovskih biljaka u lekovite svrhe na području Suve planine

16:00-16:20       Diskusija po izloženim referatima

16:20-16:35       Kafe pauza (Agrimatco d.o.o., Novi Sad)

16:35-16:45       Danijela Pavlović, Ana Anđelković, Zvonko Pacanocki, Dragana Božić, Sava Vrbničanin: Morfološki parametri semena Avena fatua kao parametri razlikovanja među populacijama iz Makedonije

16:45-16:55       Markola Saulić, Mostafa Oveisi, Ivica Đalović, Vladan Jovanović, Dragana Božić, Sava Vrbničanin: Model za simulaciju procene rezerve semena korovskih biljaka u zemljištu

16:55-17:05       Nenad Stavretović, Ana Novaković, Jovana Petrović, Nadežda Stojanović: Struktura travnjaka saobraćajnica u Beogradu

17:05-17:25       Diskusija po izloženim referatima / Discussion following the presented papers

17:25-18:00       Promocija knjiga i/ili Okrugli sto 

19:00-22:00       Koktel dobrodošlice

UTORAK 21.09.2021.

9:00-10:20         PLENARNI REFERATI

Predsedavajući:

9:00-9:20          Goran Malidža, Sava Vrbničanin, Miloš Rajković, Dragana Božić, Danijela Pavlović, Bojan Konstantinović, Katarina Jovanović-Radovanov, Nataša Samardžić: Stanje rezistentnosti korova na herbicide i antirezistentna strategija u Srbiji

9:20-9:40          Ilias Travlos, Panagiotis Kanatas, Nikolaos Antonopoulos, Alexandros Tataridas, Anastasia Tsekoura, Eleni Rapti, Ioannis Gazoulis: Glyphosate alternatives for weed management in perennial crops of Greece

9:40-10:00         Stevan Z. Knezević: Soybean response to micro-rates of dicamba and 2,4-D

10:00-10:20       Diskusija po izloženim referatima / Discussion following the presented papers

10:20-10:35       Kafe pauza (Agroarm d.o.o., Beograd)

 

Sekcija: Savetovanje o herbicidima i regulatorima rasta

Predsedavajući:

10:35-13:50       Usmeni referati

10:35-10:50       Goran Malidža, Miloš Rajković, Jovana Krstić, Siniša Jocić, Vladimir Miklič: Značaj halauksifen-metila za integrisano suzbijanje korova u suncokretu, sa posebnim osvrtom na suzbijanje ambrozije pelenaste rezistentne na ALS inhibitore

10:50-11:05       Mirjana Zorić: Razlike u efikasnosti herbicida primenjenih u usevu suncokreta

11:05-11:20       Miloš Rajković, Goran Malidža, Siniša Jocić, Sandra Cvejić: Reakcija hibrida suncokreta tolerantnih na imidazolinone i tribenuron-metil prema ALS inhibitorima koji se primenjuju u drugim usevima

11:20-11:40       Apostolidis Vassilios: Nova aktivna materija Arylex (Corteva Agriscience SRB d.o.o.)

11:40-12:00       Vladimir Ljubičić: Integralno suzbijanje korova – pristup kompanije Bayer (Bayer d.o.o.)

12:00-12:15       Kafe pauza (Agroglobe d.o.o., Novi Sad)

12:15-12:30       Aleksandar Sedlar, Aleksandra Paroški, Vladimir Višacki, Stanko Kerkez, Dejan Paroški, Rajko Bugarin, Filip Vasić: Varijabilna primena herbicida u zaštiti soje od korova

12:30-12:45       Jelena Perenčević: Efikasnost herbicida u soji u zavisnosti od meteoroloških uslova

12:45-13:05       Milan Mašić: BASF tehnologije u soji, proverena rešenja u borbi protiv rezistencije (BASF Srbija d.o.o.)

13:05-13:20       Jovana Delić, Julijana Ranković, Svetlana Jovičić: Suzbijanje korova u soji i kukuruzu u periodu 2017-2019. godine: demonstracioni ogledi

13:20-13:30       Danijela Stefanović: Agromarket tehnologija zaštite soje od korova (Agromarket d.o.o.)

13:30-13:50       Diskusija po izloženim referatima / Discussion following the presented papers

13:50-15:00       Pauza za ručak

 

Sekcija: Sekcija: Savetovanje o herbicidima i regulatorima rasta

Predsedavajući:

15:00-18:40      Usmeni referati

15:00-15:15       Zoran Stojanović, Goran Malidža, Miloš Rajković, Jovana Krstić, Filip Franeta, Marko Kostić: Primena herbicida u usevu kukuruza pomoću bespilotne letelice

15:15-15:25       Milan Radović: Coltrane® kao novo rešenje protiv tvrdokornih korova u kukuruzu (Adama SRB d.o.o.)

15:25-15:40       Miloš Pavlović, Maja Sudimac, Branko Tomić: Efikasnost nekih herbicida u usevu šećerne repe

15:40-15:50       Vladimir Vasojević: Uloga herbicida Proman (metobromuron) u antirezistentnoj strategiji u EU (Belchim Crop Protection SRB d.o.o.)

15:50-16:05       Marija Sarić-Krsmanović, Goran Malidža, Dragana Božić, Ljiljana Radivojević, Jelena Gajić Umiljendić, Sava Vrbničanin: Vilina kosica: stari problem traži nova rešenja

16:05-16:25       Diskusija po izloženim referatima / Discussion following the presented papers

16:25-16:40       Kafe pauza (Biogenesis d.o.o., Beograd)

16:40-16:50       Aleksandar Oštir: Kako se uspešno rešiti divljeg ovsa u strnim žitima (Syngenta Agro d.o.o.)

16:50-17:00       Aleksandar Lazar: XANADU – novi superioran herbicid u žitaricama (UPL)

17:00-17:10       Srđan Stevanović: Kontrola širokolisnih korova u strnim žitima – Futur (Chemical Agrosava d.o.o.)

17:10-17:20       Institut za ratarstvo i povrtarstvo, Institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju

17:20-17:35      Filip Vranješ, Dijana Zečević: Registracija proizvoda kompanije Galenika-fitofarmacija u Evropskoj Uniji

17:35-17:50       Milena Popov, Bojan Konstantinović, Nataša Samardžić, Tijana Stojanović: Mogućnost hemijskog suzbijanja korovske vrste Asclepias syriaca

17:50-18:05       Sreta Brkić: Praktična iskustva u suzbijanju korova u lekovitom bilju

18:05-18:20       Ana Dragumilo, Tatjana Marković, Snežana Mrđan, Vladimir Filipović, Dragoja Radanović, Sava Vrbničanin, Dragana Božić: Uticaj malčeva na suzbijanje korova i prinos pitome nane (Mentha x piperita)

18:20-18:40       Diskusija po izloženim referatima

20:00-24:00       Svečana večera

SREDA 22.09.2021.

Sekcija: INVAZIVNI KOROVI

Predsedavajući:

09:00-10:25       Usmeni referati

09:00-09:15       Martin Bobinac, Siniša Andrašev, Nikola Šušić: Prilagođena tehnika gajenja šuma za biološku kontrolu širenja invazivnih drvenastih neofita u šumarstvu

09:15-09:30       Ana Anđelković, Dušanka Cvijanović, Dragana Marisavljević, Maja Novković, Slađana Popović, Milica Živković, Danijela Pavlović, Snežana Radulović: Značaj riparijalnih područja Srbije u širenju invazivnih biljnih vrsta

09:30-09:45       Biljana Kelečević, Vladimir Petković, Zlatan Kovačević, Siniša Mitrić, Sava Vrbničanin: Distribution and invasiveness of Xanthium species in the territory of Bosnia and Herzegovina

09:45-09:55       Panagiotis Kanatas, Ilias Travlos: Contribution of early seed production, germination and allelopathic potencial to the invasiveness of Physalis angulata

09:55-10:05       Viktor József Vojnich, Orsolya Udvardy, Dóra Kajtor-Apatini, Tamás Szigeti, Adrienn Szarvas, László Makra, Donát Magyar: Pollen concentration of invasive tree of heaven (Ailanthus altissima L.) on the Northern Great Plain region (Hungary)

10:05-10:25       Diskusija po izloženim referatima

10:25-10:40       Kafe pauza  (Savacoop d.o.o., Novi Sad)

 

Sekcija: HERBICIDI I REGULATORI RASTA BILJAKA

Predsedavajući:

10:40-13:25       Usmeni referati

10:40-10:55       Maja Šćepanović, Valentina Šoštarčić, Josip Lakić, Ana Pintar, Klara Barić: Prvo izvješće o procjeni rezistentnosti ambrozije (Ambrosia artemisiifolia L.) na ALS herbicide foramsulfuron, prosulfuron, tifensulfuron i imazamoks u Republici Hrvatskoj

10:55-11:10       Husrev Mennan, Mehmet Bozoğlu, Uğur Başer, Ivo Brants, Xavier Belvaux, Emine Kaya-Altop: Impact analysis of potential glyphosate regulatory restrictions in EU on Turkish orchards productions and economy

11:10-11:20       Boban Jakšić, Siniša Mitrić, Biljana Kelečević, Zoran Maličević: Uticaj okvašivača na kvašljivost radne tečnosti herbicida

11:20-11:30       Darko Jovanović, Ivan B. Cuvaca, Jon E. Scott, Stevan Z. Knežević: Uticaj PRE-EM herbicida na kritično vreme suzbijanja korova u soji

11:30-11:40       Maja Meseldžija, Milica Dudić, Todor Marković, Radovan Begović: Ekonomičnost primene herbicida u usevu kukuruza

11:40-12:00       Diskusija po izloženim referatima / Discussion following the presented papers

12:00-12:15       Kafe pauza / Coffee break (Sotex MS d.o.o., Novi Sad)

12:15-12:25       Dejan Nedeljković, Stevan Z. Knežević, Luka Milošević, Pavle Pavlović, Sava Vrbničanin: Uticaj meteoroloških uslova na kritičan period za suzbijanje korova i prinos useva kukuruza u Srbiji

12:25-12:35      Zvonko Pacanoski, Arben Mehmeti: Frequent and scarce precipitation affects efficacy of PRE-EM herbicides in sunflower (Helianthus annuus L.) grown on different soil types

12:35-12:45      Arben Mehmeti, Zvonko Pacanoski: Weed management with herbicides in climate changing conditions

12:45-12:55       Milan Brankov, Greg Kruger: Izbor rasprskivača smanjuje zanošenje herbicida

12:55-13:05       Ana Marjanović Jeromela, Goran Malidža, Jovana Krstić, Miloš Rajković, Dragana Rajković: Efekti primene regulatora rasta u usevu uljane repice

13:05-13:25       Diskusija po izloženim referatima

                        Moderatori:

13:55-15:00       Pauza za ručak

 

Sekcija: INTEGRALNO SUZBIJANJE KOROVA 

Predsedavajući:

15:00-16:50       Usmeni referati

15:00-15:15       Robert Leskovšek, Aleš Kolmanič: Results of the IWMPRAISE project in Slovenia and possibilities of their implementation in the wider region

15:15-15:30       Milena Simić, Milan Brankov, Vesna Dragičević, Željko Dolijanović, Marijenka Tabaković: Efekti sistema integrisanih mera za suzbijanje korova u agroekološkim uslovima centralne Srbije

15:30-15:45       Biljana Vidović: Eriofidne grinje u funkciji biološke kontrole korova

15:45-16:00       Ahmet Uludağ, Deniz İnci, İlhan Üremiş, Kassim Al-Khatib: The need for integrated approach for fleabanes management

16:00-16:10       Sandra Cvejić, Siniša Jocić, Milan Jocković, Boško Dedić, Aleksandra Radanović, Vladimir Miklič, Dragana Miladinović: Genetic control of broomrape in sunflower

16:10-16:20       Osman Mohammed, Mark Szalai, Mihaly Zalai, Zita Dorner: Assessment of post-dispersal seed predation of Ambrosia artemisiifolia as an ecosystem service contribution to integrated weed management in Hungary

16:20-16:30       Jovan Lazarević, Sava Vrbničanin, Ana Dragumilo, Tatjana Marković, Aleksandra Savić, Dragana Božić: Mogućnosti suzbijanja korova u usevu angelike (Angelica archangelica L.)

16:30-16:50       Diskusija po izloženim referatima

16:50-17:20       Zaključivanje rada Kongresa

18:30-20:30       Ekskurzija

ČETVRTAK 23.09.2021.

8:00-10:00         Ispraćanje gostiju